24568
08:34

دیاگرام آزاد یک جسم صلب ۴ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در بحث تعادل استاتیکی اجسام صلب مانند بیل مکانیکی معمولا می خواهیم یک یا چند نیروی مجهول را تعیین کنیم. این نیروها می توانند در جسم صلب از نوع داخلی یا خارجی باشند. منظور از نیروهای خارجی، نیروهای اعمال شده و عکس العمل های تکیه گاهی است برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808