آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی PERFORM-3D 01 Starting a Model (مدلسازی سازه در PERFORM 3D) بخش اول توسط تیم 808 برای اولین بار در ایران