بخشی از فیلم آموزشی نکاتی در مورد کنترل خیز در تیرهای بتنی بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ACI435

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...