بخشی از فیلم آموزش جامع اندرکنش لرزه ای خاک-سازه و تحلیل پاسخ ساختگاه

04:59

بخشی از فیلم آموزش جامع اندرکنش لرزه ای خاک-سازه و تحلیل پاسخ ساختگاه

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...