بخشی از فیلم جلسه اول دوره آموزش طراحی پل به کمک نرم افزار CSiBridge