بخشی از فیلم جلسه اول دوره آموزش کاربردی نرم افزار MIDAS در مهندسی ژئوتکنیک

04:48

بخشی از فیلم جلسه اول دوره آموزش کاربردی نرم افزار MIDAS در مهندسی ژئوتکنیک

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم