فلسفه ترکیب بارهای صد سی و ارتباط آن با زلزله مورب (قسمت اول: تحلیل استاتیکی)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم