فلسفه ترکیب بارهای صد سی و ارتباط آن با زلزله مورب (قسمت اول: تحلیل استاتیکی)