سنگ کاری برش، سایز بندی و شابلن بندی سنگ های گرانیت برای کف پله و سنگ پیشانی- قسمت سوم

18:34

سنگ کاری برش، سایز بندی و شابلن بندی سنگ های گرانیت برای کف پله و سنگ پیشانی- قسمت سوم

پله رایج‌ترین وسیله ارتباط بین دوسطح با ارتفاع مختلف است. گاهی اختلاف دو سطح آن قدر کم است که فقط یک پله، آن هم کوتاه نیاز است. اما اغلب این اختلاف زیاد است و باید از چندین تک پله‌ به هم پیوسته استفاده شود.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم