ساخت قاب خرپایی خمشی ویژه برای دهانه های بلند

02:11

ساخت قاب خرپایی خمشی ویژه برای دهانه های بلند

خرپا بر حسب تعریف از مجموع اعضایی به وجود می‌آید که همگی در یک صفحه قرار داشته و ترکیب آن‌ها یک شبکه‌ی مثلثی ایجاد نماید. چون در خرپاها فرض می‌شود که اعضا در انتهای خود به اعضای دیگر لولا شده‌اند، بنابر این شکل مثلثی تنها شکل پایدار خواهد بود.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم