نکات مهم برای ساخت و ساز در محل گسل و نزدیکی آن - رادیو 808: مصاحبه با دکتر نعمت حسنی عضو کمیته زلزله و مشاور سازمان مدیریت بحران کشور-

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...