پیشرفت BIM در آینده؛ بسیار سریع تر از آنچه تصور می کنید