ساخت ماکت توپوگرافی: ویلایی روی شیب (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)