فیلم مقایسه رفتار لرزه‌ای یک میانقاب با دیگر انواع سازه‌ای

02:40

فیلم مقایسه رفتار لرزه‌ای یک میانقاب با دیگر انواع سازه‌ای

در این فیلم رفتار سه سازه متفاوت؛ مصالح بنایی مسلح نشده، دیوار بنایی محصور شده در قاب بتنی مسلح ( میانقاب) و قاب بتنی مسلح در میز لرزان با یکدیگر مقایسه میشود ( به زبان اصلی).