فیلم آموزشی Etabs_-_23_vertical_displacements_in_tall_buildings (ترجمه و زیرنویس اختصاصی وبسایت 808)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم