6g Weld Test -2 Schedule 80 6010 root 7018 cap UA-8_(new)

11:26

6g Weld Test -2 Schedule 80 6010 root 7018 cap UA-8_(new)

6g Weld Test -2 Schedule 80 6010 root 7018 cap UA-8

فیلمی 12 دقیقه ای و فوق العاده از welding  tips and tricks در رابطه با جوشکاری لوله در حالت 6G با اسکجوئل 2، پاس ریشه با 6010 و پاس های تکمیلی با الکترود  7018 و سپس آزمایش آن

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم