آموزش مقدماتی کاربردی نرم افزار Google Sketchup با کاربرد عمرانی، تهیه توسط مهندس ساسان کردمیر بخش Solid tools 3

20:50

آموزش مقدماتی کاربردی نرم افزار Google Sketchup با کاربرد عمرانی، تهیه توسط مهندس ساسان کردمیر بخش Solid tools 3

آموزش مقدماتی کاربردی نرم افزار Google Sketchup با کاربرد عمرانی، تهیه توسط مهندس ساسان کردمیر بخش Solid tools 3

پروفایل جناب مهندس ساسان کردمیر:  https://civil808.com/user/6634/sasankm می باشد.

  ایشان لطف نموده اند،  فیلم های آموزشی را به صورت رایگان جهت نمایش در ویدئو گالری سایت 808 اهدا گردیده اند.