دانشکده حقوق دانشگاه تهران

دانشکده حقوق دانشگاه تهران

معمار : محسن فروغی با همکاری ماکسیم سیرو
دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران و از قدیمی‌ترین مراکز آموزش عالی در ایران است. اگر پیشینۀ مدرسه علوم سیاسی را برای دانشکده حقوق و علوم سیاسی در نظر بگیریم، می توان گفت که این دانشکده سی و پنج سال بیش از خود دانشگاه تهران قدمت دارد. پیش از این، تنها مدرسه طب قدمتی بیش از مدرسه علوم سیاسی داشت و ایندو از قدیمی ترین نهادهای آموزش عالی جدید در ایران محسوب می شوند.

 دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 دانشکده حقوق دانشگاه تهران