بار باد، Wind Load

بار باد، Wind Load

بار باد، Wind Load

باد از جمله بار‌های جانبی وارد بر سازه است.

باد درواقع جریان هوا است که از نقاط پر فشار به نقاط کم فشار حرکت می‌کند. هوا نیز یک سیال می‌باشد و مانند هر سیال دیگر تغییر در جهت و راستای آن مستلزم وارد کردن نیرو به سیال است.

نیروی وارد بر یک مانع در اثر باد به سرعت باد، سطح اثر باد و شکل مانع بستگی دارد.

یکی از عوامل مهم در محاسبه نیروی باد، سرعت باد می‌باشد که خود به عوامل مختلفی بستگی دارد که در ادامه به شرح مختصری از این عوامل می‌پردازیم.

  • ارتفاع از سطح زمین: همواره در سطوح مرزی در تماس با سیال اصطکاک تنشی برشی ایجاد می‌شود؛  به همین دلیل در سطح زمین به علت وجود موانع باد سرعت ناچیزی دارد که با افزایش فاصله از زمین بر مقدار باد افزوده می‌شود. این افزایش باد تا ارتفاع مشخصی ادامه می‌یابد و از آن پس تغییرات چندانی نخواهد داشت.
  • پوشش گیاهی: وجود درختان و سایر موانع می‌توانند از طریق ایجاد اصطکاک باعث کاهش سرعت باد شود و بر آشفتگی آن بیافزاید.
  • تغییرات لحظه ای سرعت: باد مانند هر سیال دیگری می‌تواند جریانی آرام یا آشفته داشته باشد که سرعت آن پیوسته در طول زمان در حال تغییر است. برای بدست آوردن نیروی باد باید یک سرعت میانگینی رابر اساس بیشترین و کمترین سرعت موجود در نظر گرفت.
  • سطح اثر باد: در واقع سطح بارگیری است که باد بر آن اثر می‌کند. هرچه این سطح بیشتر باشد نیروی وارد بر سازه بیشتر است.
  • شکل سازه: هرچه شکل سازه از لحاظ آیرو دینامیکی به مسیر باد نزدیکتر باشد نیروی کمتری به سازه وارد می‌شود.

اخبار

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - بار باد، Wind Load