مبحث سیزدهم مقررات ملی طراحی و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

مبحث سیزدهم مقررات ملی طراحی و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

مبحث سیزدهم مقررات ملی طراحی و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

اساس این مقررات بر "آیین نامه تاسیسات الکتریکی ساختمان ها" - استاندارد شماره ۱۹۳۷، موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران، مبتنی است که پایه آن مدارک گروه ۳۶۴ کمسیون بین المللی الکترونیک- IEC- است. در ادامه لینک دانلود مبحث سیزدهم مقررات ملی طراحی و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها آمده است.

+ دانلود مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

اخبار

محصول

مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 70,000 تومان
70,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
توسعه ایران (کتب مقررات ملی ساختمان)
کمک آموزشی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی
قیمت: 4,130,000 تومان
4,130,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
کمک آموزشی
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی
قیمت: 7,500,000 تومان
7,500,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
قیمت: 7,500,000 تومان
7,500,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
قیمت: 4,130,000 تومان
4,130,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - مبحث سیزدهم مقررات ملی طراحی و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها