مبانی حقوقی ساخت و ساز، Construction Law

مبانی حقوقی ساخت و ساز، Construction Law

مبانی حقوقی ساخت و ساز، Construction Law

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینهها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است.

در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده‌ایم.

یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی، مالی، اقتصادی، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هرکدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می‌باشند.

با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق و تکالیفی ایجاد می‌شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا کهدولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می‌شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می‌شود و تنها صورتی از یک قرارداد نمایانگر می‌شود.

اجرای طرح‌های عظیم عمرانی همانند صنایع نفت، الکترونیک، حمل و نقل، ساخت و ساز، سد سازی و جاده و ... در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می‌گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاًیک شخص حقوق خصوصی است.

دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می‌اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش. او یکپروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می‌نگرد و با سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می‌تواند حداکثرسود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می‌یابد. تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.

.همچنیندر ساخت و ساز های شخصی نیز وضعیت بر همین منوال است، یک طرف قرار داد کارفرما ست و طرف دیگر قرار داد پیمانکار که هر یک به منافع مادی و اهداف خود از اجرای طرح می‌اندیشد

این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد؟ نقطه‌ای که در آن هم کارفرما به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرح‌ها تشویق شود.

این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح، متعهد به آن می‌گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود. در مقابل، کارفرما نیز می‌بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرار دهد.

روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است:

  • اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده‌دار می‌شود می‌نماید.
  • از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می‌نماید، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش‌بینی شده تجاوز نکند.

تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه‌گذار نیز باشد، احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می‌طلبد.

قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرح‌های عمرانی منعقد می‌شوند باید در آن‌ها رعایت کلیه مسائل فنی، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می‌باشد.

متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است.

این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد تدوین شده‌اند.

مجموعه کاستی‌ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می‌گردد، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می‌شود، که این امر نه تنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی‌نماید، بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد.

نتیجه‌ای که از مباحث مذکور حاصل می‌شود این است که، برای اجرای هرچه بهتر طرح‌های عمرانی

  •  اول: لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی، مالی، حقوقی و ... کاملاً معین و مشخص شود.
  • دوم: در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرح‌های عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود.
  • سوم: هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرح‌ها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی‌شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می‌نماید.

منبع

اخبار

محصول

آشنایی با حقوق مهندسی در ساخت و ساز
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
فیلم آشنایی با حقوق مهندسی (کارشناسی رسمی دادگستری)
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 225,000 تومان
225,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
معماری
کارشناس رسمی
موسسه آموزشی 808
مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها ویژه آزمون های نظام مهندسی (تاسیسات برقی و مکانیکی-عمران نظارت و اجرا-معمای نظارت)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
مهندسی و مدیریت ساخت
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
مدیریت پروژه و ساخت
پارسیا
کمک آموزشی
فیلم آشنایی با مباحث حقوق معماری
فروشگاه
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 180,000 تومان
180,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
معماری
موسسه آموزشی 808
کتاب مقررات قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
قیمت: 105,000 تومان
105,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
نقشه برداری
نوآور
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
کتاب قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئوليت مجری
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
مهندسی حرفه ای
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
نوآور
قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری(ویزه آزمون های نظام مهندسی)
قیمت: 64,000 تومان
64,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
نوآور
کتاب حقوق مهندسی ساختمان - جلد اول: اصول و مبانی
قیمت: 175,000 تومان
175,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
مهندسی و مدیریت ساخت
سیمای دانش
کتاب حقوق، قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط به شهرسازی کشور: ویژه آزمون های نظام مهندسی
قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
مهندسی حرفه ای
سازه
زلزله
نوآور
کمک آموزشی

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
0 پاسخ
حقوق مهندسی: مشکلات پیش آمده در کارگاه
با عرض سلام احترام به اعضای سایت سوالاتی داشتم سپاسگذار خواهم شد راهنمای بفرمائید. در پروژه ای مشغول به کار شدیم و حالا کارفرما از دادن حق حقوقمان امتناء می ورزد ۱_ اینجانب پس از عقد قرارداد و اجرای کار چون برای بار اول بود سازه های سوپر پنلی اجرا میکردم متوجه ضرر و زیان در کار شدام حالا چگونه و در چه ارگانی میتوانم ادعای ضرر و زیان و خیال قبل از قانون مدنی را داشته باشم . ۲_نامه های جهت بیکاری نفرات کارگر به دلیل نبود مصالح به کارفرما ارسال کردیم و توسط واحد های فنی و اجرای کارگاه نیز تائید شده که به دلیل نبود مصالح و جبهه کاری نفرات کارگری بیکار هستند الان کارفرما از دادن این بیکاریها که در طی پنج ماه رقم قابل ملاحظه ای برایم هست امتناء می کند چگونه باید این بیکاری را و از کدام نهاد ارگان یا اداره بگیرم تا به کارفرما فشار آوردن. ۳_یکی از همکارانم که با دعوت کارفرما به پروژه آمدند به دلیل عدم توافق قیمت قرارداد ندارند و حالا پس از اجرا آنها نیز بر سر مسائل مالی مشکلاتی دارند چگونه و چه عدله ای بین اینها باید حاکم باشد و از کدام ارگان و نهاد ۴_ حال که متوجه ضرر د زیان شدام آیا برای اینکه نمی خوام ادامه کار دهم باید بصورت مکتوب به کارفرما اعلام کنم که دیگر قادر به همکاری نیستم آیا بعد از انصراف از کار می توانم ادعای ضرر و زیان نمایم

مشاوران این تخصص

#: 3
عکس‌های hfarahani48
حسن فراهانی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 10 سال 1 ماه
#: 2
عکس‌های farzaneh_orouji
فرزانه عروجی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 10 ماه
#: 1
عکس‌های chavoshi
سید ضیا چاوشی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 3 ماه

کاربران

#: 1
عکس‌های shamshiri
جوانشیر شمشیری
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 8 سال 3 ماه
اشتراک در RSS - مبانی حقوقی ساخت و ساز، Construction Law