13619
25:02

سری انتقال تجربه مصاحبه با دکتر موسی کلهری دبیر انجمن بتن ایران

سری انتقال تجربه مصاحبه با دکتر موسی کلهری دبیر انجمن بتن ایران

گپ و گفتگویی در رابطه با نیاز به دوره های بازاموزی در زمینه بتن و مواد افزودنی شیمیایی

سری انتقال تجربه برنامه ایست اختصاصی تهیه شده توسط موسسه آموزشی 808

پکیج استثنایی 808