سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، حداکثر طول دهانه های قابل پوشش توسط سازه فضاکار چقدر است؟

20:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، حداکثر طول دهانه های قابل پوشش توسط سازه فضاکار چقدر است؟

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، حداکثر طول دهانه های قابل پوشش توسط سازه فضاکار چقدر است؟

به طور عملی حداکثر طول دهانه های سازه های فضاکار اجرا شده در ایران و خارج چقدر است؟

با سری انتقال تجربه، مهندس طالقانی رییس هیئت مدیره شرکت فضا سازه نقش جهان در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت : www.fazasazeh.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم