سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، در کجا از سازه فضاکار استفاده کنیم؟ موارد اقتصادی چگونه در زمینه تحلیل می گردد؟

20:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، در کجا از سازه فضاکار استفاده کنیم؟ موارد اقتصادی چگونه در زمینه تحلیل می گردد؟

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، در کجا از سازه فضاکار استفاده کنیم؟ موارد اقتصادی چگونه در زمینه تحلیل می گردد؟

نسبت دهانه به هزینه ها در بارگذاری های تعریف شده کاملاً در این ویدیو توضیح داده شده است. همچنین طول المان ها و تراکم اتصالات و قیمت تمام شده سازه فضا کار (در یک راستا)

با سری انتقال تجربه، مهندس طالقانی رییس هیئت مدیره شرکت فضا سازه نقش جهان در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت : www.fazasazeh.com