شبیه سازی آتش سوزی در ساختمان بلند در نرم افزار FDS

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...