5025
1:05:00

شبیه سازی آتش سوزی در ساختمان بلند در نرم افزار FDS

شبیه سازی آتش سوزی در ساختمان بلند در نرم افزار FDS

پکیج استثنایی 808