فرضیات فریب دهنده و سیاست های گمراه کننده در مدل سازی و مدیریت آب

48:36

فرضیات فریب دهنده و سیاست های گمراه کننده در مدل سازی و مدیریت آب

  •  پيچيدگى و درهم تنیدگی چگونه مانع درک درست سامانه های آب - انسان می شود؟
  • ساده سازی در مدلسازی منابع آب چگونه عامل گمراهی مدیران و طراحان می شود؟

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم