نحوه مدلسازی پله در برنامه ETABS

07:43

نحوه مدلسازی پله در برنامه ETABS

در این فیلم نحوه مدلسازی آسان پله در نرم افزار ETABS آموزش داده می شود.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم