سازگاری فولاد و بتن

03:19

سازگاری فولاد و بتن

در بسیاری از قطعات سازه‌ای، کشش مستقیم و یا کشش ناشی از خمش ایجاد می‌شود. به همین جهت برای جبران ضعف مقاومت کششی بتن، ایده بتن مسلح ابداع شده است. در این روش، در هر قسمت که قطعه‌ی سازه‌ای تحت کشش (کشش مستقیم یا کشش ناشی از خمش) قرار گیرد از فولاد به عنوان یک ماده مقاوم در مقابل کشش ایجاد شده استفاده می‌شود.

منبع