نوعی ماسه که وزن زیادی را تحمل می کند (ترجمه و دوبله شده)