آزمایش های عمومی و صحرایی برای اندازه گیری زاویه اصطکاک داخلی خاک

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم