جنگل های عمودی، راه حل مبارزه با آلودگی هوا در میلان

01:15

جنگل های عمودی، راه حل مبارزه با آلودگی هوا در میلان

در قرن گذشته جمعیت در مناطق شهری افزایش بسیار زیادی داشته است. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری ساکن هستند که انتظار می رود این رقم تا سال ۲۰۵۰ حدود ۶۸ درصد افزایش داشته باشد. بنابراین ساخت و ساز آپارتمان ها و ساختمان های بزرگ در حال افزایش و فضاهای سبز رو به کاهش می باشند. افزایش زندگی های شهری و ساخت و ساز ها باعث افزایش آلودگی هوا و به خطر افتادن محیط زیست شده است. بنابراین سازنده ها برای کاهش آلودگی ها و بهبود این وضعیت به فکر چاره ای افتاده اند و شروع به افزودن فضای سبز و درختان در ساختمان ها کرده اند. اولین جنگل عمودی در شهر میلان ایتالیا در سال ۲۰۱۴ ساخته شده است، این پروژه Il Bosco Verticale نام دارد که شامل برجی دوقلو با کاربری مسکونی می باشد. ارتفاع این برج ها حدود ۷۱ متر است که حاوی ۸۰۰ درخت می باشند. همچنین برخی از این درخت ها دارای ارتفاع ۹ متری هستند. همچنین ۴۵۰۰ درختچه و ۱۵ هزار گیاه دیگر در این دو برج قرار گرفته است. این پروژه دارای سیستم گرمایش زمین گرمایی می باشد و اقامتگاه حشرات متنوع و پرندگان زیادی است. پروژه Il Bosco Verticale سالیانه باعث تولید ۱۹ تن اکسیژن می و کاهش 30 تن کربن در شهر شده است.

منبع