جنگل های عمودی، راه حل مبارزه با آلودگی هوا در میلان