شناسایی بی نظمی ها در سازه

39:17

شناسایی بی نظمی ها در سازه

در این فیلم آلِن آدامز در مورد الزامات آیین نامه ای مرتبط با بی نظمی های سازه صحبت می کند. در ادامه نیز به بحث در مورد ابزارهای تحلیلی برای مقابله با این بی نظمی ها می پردازد.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...