نحوه آماده سازی خاک رس دست نخورده برای انجام آزمایش سه محوری