ترسیم ساده دیوارهای برشی با شکل های آماده در ETABS2015

25

ترسیم ساده دیوارهای برشی با شکل های آماده در ETABS2015

در این فیلم  بانحوه ترسیم ساده دیوارهای برشی با شکل های آماده در ETABS2015 آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه