چگونگی کنترل عملکرد برشی و یا خمشی تیر پیوند بصورت دستی و یا با استفاده از نرم افزار ETABS 2015

54

چگونگی کنترل عملکرد برشی و یا خمشی تیر پیوند بصورت دستی و یا با استفاده از نرم افزار ETABS 2015

در این فیلم  بانحوه کنترل عملکرد برشی و یا خمشی تیر پیوند بصورت دستی و یا با استفاده از نرم افزار ETABS 2015 آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه