اصول پایداری سازه‌ای در طراحی سازه‌های فولادی – قسمت اول

1:30:42

اصول پایداری سازه‌ای در طراحی سازه‌های فولادی – قسمت اول

اغلب اوقات مقاومت و نسبت سختی به وزن بالا در سازه‌های فولادی منجر به اعضای نسبتاً بلند و باریک و سیستم‌های می‌شود که پایداری از ملاحظات اصلی در طراحی محسوب می‌شود. در این وبینار یک دید کلی در خصوص رفتار فشاری، خمشی و اعضای تیر – ستون در اختیار قرار می‌دهد و به معرفی پایداری یک سیستم می‌پردازد. در این وبینار چند حالت حدی در رابطه با مقاومت همچون خمش الاستیک و غیرالاستیک، پیچش جانبی و کمانش خمشی – پیچشی پوشش داده می‌شود. در این وبینار رویکردهای اصلی طراحی در رابطه با پایداری قاب شامل آنالیزهای مستقیم و روش‌های طول مؤثر ارائه خواهند شد. در این فیلم به واسطه چند نمونه به توضیح آنالیز پایداری و مفاهیم طراحی پرداخته می‌شود.

قسمت اول: در این قسمت از وبینار رفتار اعضای فشاری بررسی خواهد شد. از مفروضات حل مسئله ستون اویلر به عنوان مبنایی برای حرکتی سیستماتیک از راه حل‌های تئوری ارائه شده در سال 1759 به سمت روش‌های مدرن امروزه در طراحی و آنالیز اعضای فشاری استفاده خواهد شد. موضوع اثرات تسلیم اعضا در حضور تنش‌های پسماند، نقص‌های اولیه و شرایط موجود مورد تأکید قرار خواهد گرفت. مقاومت اعضای بدون المان‌های لاغر و باریک در مقابل کمانش خمشی در این وبینار مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این وبینار توسط پروفسور Ronald D. Ziemian از دانشگاه Bucknell و از سوی انجمن آمریکایی ساختمان های فولادی تهیه شده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...