کارخانه قند ورامین-نیکلای مارکف(پروژه11)

کارخانه قند ورامین-نیکلای مارکف(پروژه11)

نخستین کارخانه قند ایران و خاورمیانه است که در سال ۱۳۱۳ خورشیدی توسط نیکلای مارکوف، ساخته و در سال ۱۳۸۴ به بخش خصوصی واگذار شده‌است. این کارخانه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده‌است.

کارخانه قند ورامین-نیکلای مارکف(پروژه11)
کارخانه قند ورامین-نیکلای مارکف(پروژه11)
کارخانه قند ورامین-نیکلای مارکف(پروژه11)
کارخانه قند ورامین-نیکلای مارکف(پروژه11)
کارخانه قند ورامین-نیکلای مارکف(پروژه11)
کارخانه قند ورامین-نیکلای مارکف(پروژه11)
کارخانه قند ورامین-نیکلای مارکف(پروژه11)
کارخانه قند ورامین-نیکلای مارکف(پروژه11)