چرا بتن به تعمیر نیاز دارد؟

چرا بتن به تعمیر نیاز دارد؟

برخی از دلایل عبارت اند از:‌

  • خوردگی آرماتورها
  • کافی نبودن آرماتورها
  • آسیب های شیمیایی
  • بارهای اضافه
  • آسیب های سازه ای
  • آسیب های ناشی از آتش سوزی
  • آسیب های لرزه ای
  • آسیب های ناشی از انفجار
چرا بتن به تعمیر نیاز دارد؟
چرا بتن به تعمیر نیاز دارد؟
چرا بتن به تعمیر نیاز دارد؟
چرا بتن به تعمیر نیاز دارد؟
چرا بتن به تعمیر نیاز دارد؟
چرا بتن به تعمیر نیاز دارد؟چرا بتن به تعمیر نیاز دارد؟
چرا بتن به تعمیر نیاز دارد؟