طرح موزه مرکز اسناد رياست جمهوری رفسنجان - رفسنجان

طرح موزه مرکز اسناد رياست جمهوری رفسنجان - رفسنجان

در نيمه دوم سال 1373 شهرداری تهران با همکاری دفتر نشر معارف اسلامی اقدام به برگزاری مسابقه ای محدود برای طرح موزه مرکز اسناد رياست جمهوری در مجموعه ای فرهنگی – تجاری در شهر رفسنجان کرد. شرکت کنندگان در اين مسابقه عبارت از هفت شرکت مهندسين مشاور نقش جهان- پارس رتبه نخست را از آن خود کرد . انديشه اصلی طرح، برگرفته از الگوی معماری يک يخچال قديمی موجود در رفسنجان است و مشتمل بر يک ديوار طويل و يک فضای مخروط ناقص است. از ديواره به عنوان موزه اسناد و از فضای مخروطی برای سالن های اجتماعات و جز آن استفاده می شود . همجنين يک سطح شيشه ای مورب در ضلع شمالی ديوار در نظر گرفته شده که تداعی کننده سايه يخ زده ديوار است

طرح موزه مرکز اسناد رياست جمهوری رفسنجان - رفسنجان