خانه اپرا Opera House شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا

خانه اپرا Opera House شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا

طراح : سانتياگو کالاتراوا
محل : والنسيا، اسپانيا
منبع الهام این پل چشم انسان است و مانند پلک با استفاده از بازوهای هیدرولیکی باز و بسته میشود.
سانتياگو کالاتراوا : از آنجا که اين سايت به دريا نزديک است و والنسيا خشک، تصميم گرفتم تا از آب به صورت انعکاس دهنده معماري، به عنوان يک المان شاخص سايت استفاده کنم
با انعکاس تصویر پل در آب دریا تصویر چشم کامل میشود.

 	 خانه اپرا Opera House  شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا
 	 خانه اپرا Opera House  شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا
 	 خانه اپرا Opera House  شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا
 	 خانه اپرا Opera House  شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا
 	 خانه اپرا Opera House  شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا
 	 خانه اپرا Opera House  شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا
 	 خانه اپرا Opera House  شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا
 	 خانه اپرا Opera House  شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا
 	 خانه اپرا Opera House  شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا
 	 خانه اپرا Opera House  شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا
 	 خانه اپرا Opera House  شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا
 	 خانه اپرا Opera House  شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا
 	 خانه اپرا Opera House  شهرک علوم و هنر والنسیای اسپانیا ، شاهکاری از سانتیاگو کالاتراوا