پیغام هشدار

You are not authorized to view who bought that item. Please contact your site or shop administrator

تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان

تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان

نیم طبقه ها فضاهایی در ساختمان ها هستند که به کمک راه پله به طبقات دیگر متصل شده، اما مساحت سطح پوششی کف آنها از همین مساحت در طبقات دیگر ساختمان کمتر می باشد. اگر در چنین فضایی در سطح زیرین نیم طبقه حضور داشته باشید و با نگاهی کلی به فضای داخلی بنگرید. مرز ایجاد شده توسط اختلاف ارتفاع دو سقف موجود را احساس می کنید. در ادامه تصاویری زیبا از طراحی چنین فضایی در ساختمان ارائه می شود.

 

تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-1
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-2
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-3
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-4
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-5
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-6
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-7
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-8
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-9
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-10