تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان

تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان

نیم طبقه ها فضاهایی در ساختمان ها هستند که به کمک راه پله به طبقات دیگر متصل شده، اما مساحت سطح پوششی کف آنها از همین مساحت در طبقات دیگر ساختمان کمتر می باشد. اگر در چنین فضایی در سطح زیرین نیم طبقه حضور داشته باشید و با نگاهی کلی به فضای داخلی بنگرید. مرز ایجاد شده توسط اختلاف ارتفاع دو سقف موجود را احساس می کنید. در ادامه تصاویری زیبا از طراحی چنین فضایی در ساختمان ارائه می شود.

 

تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-1
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-2
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-3
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-4
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-5
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-6
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-7
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-8
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-9
تصاویری زیبا از طراحی نیم طبقه در فضای ساختمان-10