مهندسی ارزش (Value Engineering)

مهندسی ارزش (Value Engineering)

مهندسی ارزش (Value Engineering)

امروزه پروژه‌های در دست اجرا به دلیل پیچیدگی‌های موجود، با اتلاف حجم انبوهی از منابع همراه است و فعالیت‌های پروژه‌ها با تخصص‌های متنوع و از همه مهم‌تر با طراحی‌های نامناسب، در مسیر دستیابی به اهداف خود دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شده و در چارچوب زمان، هزینه و حتی کیفیت تعیین شده به نتیجه نمی‌رسند.

مهندسـی ارزش بـا روشـی سیسـتماتیک و بـا تکیـه بـر خلاقیـت و کـار تیمی ضمن بررسی موشـکافانه پـروژه، فرصـت‌هـایی را بـرای اصـلاح و بهبـود پــروژه در ابعــاد زمــان، هزینـه و کیفیــت فــراهم مــی‌آورد .همچنین، با توجه به تمام اجزای طرح ، هیچ بخشی از کار را قطعی و مسلم نمی‌داند.

هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری بدون افزودن بر هزینه‌ها یا کاستن از کیفیت کار است.
به بیان دیگر، مهندسی ارزش تلاشی است سازمان‌یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت‌های یک طرح، (از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره‌برداری) انجام می‌شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم‌ترین روش‌های اقتصادی در عرصه فعالیت‌های مهندسی، شناخته شده‌است.
در بـه کــارگیری مهندســی ارزش در پــروژه هـای عمرانــی همــواره کــل فعالیـت‌هـای یــک پـروژه عمرانـی چــه در زمینـه راه و یـا زمینــه‌هایی مانند آب یـا سـاخت در نظـر گرفتـه مـی‌شـود.

امـا چنانچـه دقیق‌تر به موضوع بنگریم متوجـه مـی‌شـویم کـه مـی‌تـوان بـا یـک دیـد سیسـتمی بـه اجـزاء یـک پـروژه، مهندسـی ارزش را در آن جـزء به صورت خاص نیز به کار گرفـت. زیـرا تمرکـز ایـن تکنیـک بـر روی یـک محـدوده خـاص باعـث اثر بخشـی بیشـتر ایـن تکنیـک شـده و چـه بسـا کلیه فعالیت‌هـای پـروژه را تحـت تـاثیر قـرار دهـد. بـه کـارگیری این تکنیک می‌تواند یـاریگر شـرکت‌هـای پـروژه محـور، پیمانکـاران و مشـاوران پـروژه‌هـا در زمینـه کـاهش هزینـه، افـزایش کیفیـت و رضـایتمندی کارفرمایـان باشـد.

برنامه مهندسی ارزش شامل هفت فاز می‌باشد:

  1. فاز اطلاعات
  2. فاز تحلیل کارکرد
  3. فاز خلاقیت
  4. فاز ارزیابی
  5. فاز توسعه
  6. فاز ارائه
  7. فاز اجرا 

اخبار

مشاوران این تخصص

#: 1
عکس‌های payamfaraji
پیام فرجی لاهیجانی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 10 ماه

کاربران

اشتراک در RSS - مهندسی ارزش (Value Engineering)