20761
07:29

بررسی رفتار یک شیروانی مسلح شده با شمع ها تحت بارگذاری زلزله در نرم افزار ABAQUS

در این آموزش عملکرد مرزهای نیمه بی‌نهایت بررسی می‌شود و مراحل تحلیل دینامیکی مورد اشاره قرار می‌گیرد. همچنین تغییر شکل شیروانی از موضوعات مورد توجه در این آموزش است.

مدرس: محب‌اله آگاه

مطالب مرتبط: