4942
1:05:00

شبیه سازی مکاترونیک تخلیه ساختمان هنگام آتش سوزی در نرم افزار FDS (Building Mechatronic Simulation Escape Test)

شبیه سازی مکاترونیک تخلیه ساختمان هنگام آتش سوزی در نرم افزار FDS (Building Mechatronic Simulation Escape Test)

پکیج استثنایی 808