2983
28:40

انیمیشن تفسیر جزییات عملکردی جداساز لرزه ای و یک پروژه مقاوم سازی شده جداساز لرزه ای با توضیحات بخش 2

انیمیشن تفسیر جزییات عملکردی جداساز لرزه ای و یک پروژه مقاوم سازی شده جداساز لرزه ای با توضیحات بخش 2

playlist

پکیج استثنایی 808