11835
05:19

طراحی دیوارهای برشی بنایی با استفاده از ASD

در این فیلم به موضوع طراحی دیوارهای برشی بنایی با استفاده از روش طراحی تنش مجاز پرداخته و به اشتباهات رایج در این زمینه اشاره می‌شود. تمرکز این سمینار در درجه اول بر طراحی دیوارهای برشی طبق آیین نامه 402 TMS 2011 است. پس از آن اثرات تغییرات آیین نامه 402 TMS 2013 بررسی خواهد شد.

دیاگرام کنش و واکنش برای هر دو نوع دیوار نسبتاً و کاملاً دوغاب ریزی شده نیز در این سمینار مورد بحث قرار می‌گیرد. الزامات مربوط به برش شامل تغییرات نسبت به 402 TMS 2008 نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین روش‌های تخمین مقدار تقویت مورد نیاز نیز معرفی می‌شود. مثال‌هایی که مطرح می‌شوند شامل دیوارهای برشی L و T شکل هستند. الزامات مربوط به دیوارهای برشی مسلح خاص مطرح و منافع و مزایای استفاده از این سیستم نیز مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

playlist

پکیج استثنایی 808