شبیه سازی آتش سوزی در یک تونل حمل و نقل ماشین با سیستم های کنترل و تخلیه دود در نرم افزار FDS