شبیه سازی آتش سوزی و تخیله ساختمان در حریق در نرم افزار FDS (Burning building simulation with FDS and Evacuation)

1:05:00

شبیه سازی آتش سوزی و تخیله ساختمان در حریق در نرم افزار FDS (Burning building simulation with FDS and Evacuation)

شبیه سازی آتش سوزی و تخیله ساختمان در حریق در نرم افزار FDS (Burning building simulation with FDS and Evacuation)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...