شبیه سازی آتش سوزی و تخیله ساختمان در حریق در نرم افزار FDS (Burning building simulation with FDS and Evacuation)

پکیج استثنایی 808