21904
39:17

شناسایی بی نظمی ها در سازه

در این فیلم آلِن آدامز در مورد الزامات آیین نامه ای مرتبط با بی نظمی های سازه صحبت می کند. در ادامه نیز به بحث در مورد ابزارهای تحلیلی برای مقابله با این بی نظمی ها می پردازد.

منبع

پکیج استثنایی 808