سخنرانی کارل ترزاقی با موضوع ارزیابی لرزه ای و مهندسی ژئوتکنیک